facebook pixel 
Подарунковий сертифікат

Шановні пацієнти!

Діагностичний центр "Медіс" дає вам можливість проявити любов і увагу до близьких і рідних людей.

З 11-го травня 2015 р. ви можете придбати Сертифікат на медичні послуги нашого центру вартістю 50, 100, 200 і 400 грн. у будь-якому відділенні ДЦ "Медіс".

Щоб розрахуватись Сертифікатом за послуги, уважно ознайомтесь з Правилами використання.

 

Правила обігу та погашення Сертифікатів на медичні послуги ПП "Медіс"

 

1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

1.1. Терміни та скорочення у цих Правилах вживаються в такому значенні:

1.1.1. «Сертифікат на медичні послуги», «Сертифікат» – матеріальний носій, що підтверджує право Клієнта на отримання Послуги Компанії на суму в межах номіналу Сертифікату в мережі Центру Компанії.

1.1.2. «Номінал Сертифікату» - номінальна вартість Сертифікату (50; 100; 200; 400 гривень), якою обмежується максимальна сума вартості Послуги, яка погашається Сертифікатом.

1.1.3. «Центр» - Діагностичний центр ПП «МЕДІС» включно з його відокремленими відділеннями, що здійснює діяльність під знаком для товарів та послуг «Діагностичний центр МЕДІС».

1.1.4. «Послуги» – медичні послуги, які надаються Центром та можуть бути оплачені Клієнтом з використанням Сертифіката.

1.1.5. «Клієнт» - особа, що придбала у Компанії Сертифікат. Клієнт має право передати Сертифікат будь-якій третій особі. В такому разі, до такої особи переходять всі права та обов’язки, що випливають з цих Правил.

1.1.6. «Компанія» - Приватне підприємство «МЕДІС».

1.1.7. «Третя особа» - особа, яка володіє Сертифікатом.

 

2. ОБІГ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

2.1. Сертифікати можуть бути придбані у Центрі за їх номінальною вартістю (за умови наявності в Центрі). Кількість Сертифікатів є обмеженою. Сертифікати продаються та можуть бути погашеними в окремо визначених відділеннях Центру, інформація про які публікується на веб-сайті Компанії www.medis.com.ua.

2.2. Клієнт має право передавати Сертифікати третім особам, які мають необхідний обсяг цивільної право- та дієздатності, встановленої чинним законодавством України, для вчинення відповідного правочину. При цьому, Клієнт самостійно і на свій розсуд поширює придбані у Компанії Сертифікати серед третіх осіб.

2.3. Компанія не перевіряє правомірність отримання Сертифіката третіми особами. Лише наявність у особи Сертифіката, що пред’являється при отриманні Послуг в Центрі, є підставою для надання такій особі можливості розрахуватися за отримані Послуги за допомогою Сертифіката.

2.4. Сертифікат має обмежений термін дії, який вказується на Сертифікаті. Сертифікат не прийматиметься починаючи з 00:00 годин дати, наступної за датою припинення дії Сертифіката.

2.5. При передачі Сертифіката третій особі Клієнт зобов’язаний попередити таку третю особу про термін дії Сертифіката та умови цих Правил.

2.6. У випадку якщо Клієнт або третя особа, яка володіє Сертифікатом, до закінчення строку дії Сертифіката не надала його для оплати Послуг, зобов’язання Компанії по наданню Послуги вважаються припиненими. Дія Сертифіката не поновлюється, а грошові кошти, сплачені при придбанні такого Сертифіката – не повертаються. Сертифікат протягом терміну його дії не може бути обміняний Клієнтом та/або третьою особою в Центрі на грошові кошти, які були за нього сплачені.

2.7. Особливості застосування Сертифікатів під час проведення в Центрі рекламних та інших акцій, зазначаються у відповідних правилах на такі акції. Компанія має право обмежувати застосування Сертифікатів у відповідних акціях.

2.8. Ризик випадкової загибелі, пошкодження або втрати Сертифіката несе Клієнт та/або третя особа, яка володіє таким Сертифікатом, з моменту оплати вартості (ціни) Сертифіката. Сертифікат, в разі його втрати, поновленню або заміні не підлягає, а кошти, сплачені Клієнтом – не повертаються.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ (ПОГАШЕННЯ) ПОДАРУНКОВИМ СЕРТИФІКАТОМ

3.1. Клієнт та/або третя особа має право розрахуватися за допомогою Сертифіката за Послуги, що надаються в Центрі, в межах номінальної вартості Сертифіката. Сертифікат може бути використаний виключно одноразово. При наявності у Клієнта та/або третьої особи кількох Сертифікатів, він може використати їх одночасно або почергово при оплаті Послуг в Центрі.

3.1.1. У випадку отримання Клієнтом та/або третьою особою Послуги, за ціною, що є меншою за номінальну вартість Сертифіката, різниця між номіналом Сертифіката та вартістю Послуги поверненню або виплаті у будь-якій формі не підлягає.

3.1.2. У випадку отримання Послуги за ціною, що є вищою за номінал Сертифіката, Клієнт та/або третя особа зобов’язані здійснити доплату суми, що становить різницю між ціною Послуги та номіналом Сертифіката.

3.2. У випадку розірвання Клієнтом та/або третьою особою, яка володіє Сертифікатом, договору про надання послуг, вартість Сертифіката Компанією не повертається. Поверненню підлягає виключно сума, що сплачена Клієнтом та/або третьою особою відповідно до п. 3.1.2. цих Правил.

3.3. Договір про надання послуг може бути розірваний на підставах та у порядку, що передбачені чинним законодавством України.

3.4. Зобов’язання Компанії по наданню Клієнту та/або третій особі, яка володіє Сертифікатом, можливості розрахуватися ним за Послуги, обмежуються терміном дії Сертифіката, номіналом Сертифіката, графіком роботи Центру, а також іншими умовами цих Правил.

3.5. Після оплати Послуг з використанням Сертифіката він вилучається працівником Компанії і повторному введенню в обіг не підлягає.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

4.1. Всі спори, що виникають з питань обігу та погашення Сертифікатів вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

4.2. Компанія звільняється від відповідальності за наслідки втрати або передачі Клієнтом Сертифіката третій особі.

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Компанія залишає за собою право вносити зміни та доповнення до цих Правил, які оформлюються у вигляді додатків, що становлять невідємну частину цих Правил. Будь-які зміни та доповнення до цих Правил не підлягають попередньому погодженню з Клієнтом чи відповідною третьою особою. Компанія інформує про внесення змін та доповнень до цих Правил, крім тих які належать до інформації з обмеженим доступом та мають гриф «Для службового користування» шляхом їх оприлюднення на сайті www.medis.com.ua.

5.2. У випадку, якщо Клієнт та/або третя особа не отримали Послугу з будь яких причин (крім випадків, коли це сталося з вини Компанії), такий Клієнт та/або третя особа не має права на отримання в обмін нового Сертифіката чи отримання від Компанії будь-якої компенсації.

5.3. Ці Правила є публічною офертою (договором приєднання) відповідно до вимог ст. 634 ЦК України. Укладення такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Придбанням Сертифіката Клієнт та/або третя особа підтверджує свою згоду з цими Правилами.

5.4. Правила набувають чинності з 01.05.2015р. і діють до 30.06.2016р.

5.5. До цих Правил застосовуються норми чинного законодавства України, якими регулюються такі або подібні правовідносини, у тій частині яка не врегульована цими Правилами.

 

 

Зображення, які використані в розміщених на сайті матеріалах, є об'єктом  інтелектуальної власності ПП "Медіс". 

Незаконне їх використання без погодження із власником - карається відповідно до чинного в Україні законодавства.