Правила та умови

Загальні положення

 1. Дані Правила є локальним нормативно-правовим актом підприємства, яким встановлюється порядок перебування пацієнтів та інших осіб (далі – Пацієнти) в закладі охорони здоров’я підприємства - Діагностичному центрі ПП «МеДіС» (далі – Центр) та його структурних підрозділах.
 2. Дані Правила поширюються на усіх пацієнтів Центру, які звертаються за наданням медичних послуг та інших осіб, визначаючи їх права та обов’язки, передбачені чиним законодавством.
 3. Положення даних правил є обов’язковими для виконання медичним персоналом Центру в частині прав пацієнта.

Порядок роботи центру

 1. Центр надає послуги згідно графіку роботи затвердженого керівництвом, який розміщується на вивісці, котра розташовується на фасаді будівлі Центру (його структурного підрозділу), або в іншому, доступному для споживача місці;
 2. Графік роботи встановлює чіткі часові межі, в яких надаються відповідні послуги Центру (його структурного підрозділу).
 3. Зміни до графіку роботи вносяться відповідним наказом керівника підприємства за погодженням Головного лікаря Центру і підлягають обов’язковому оприлюдненню.

Обов’язки пацієнта

 1. Пацієнти, який звертаються за послугами в Центр, та інші особи зобов’язані дотримуватися вимог цих Правил та вимог, встановлених чиним законодавством.
 2. Пацієнт при зверненні за медичними послугами повинен дотримуватися особистої гігієни, зняти верхній одяг і розмістити його у спеціально призначеному для цього місці (вішах, шафа, тощо). Пацієнт та інші особи несуть самостійну відповідальність за схоронність особистих цінностей (грошей, документів, тощо) та повинні тримати їх при собі.
 3. Пацієнт зобов'язаний пройти обов’язкову реєстрацію в Реєстратурі Центру, яка передбачає заповнення форм первинної облікової медичної документації, на основі якої дані пацієнта вносяться до локальної електронної інформаційної мережі Центру.
 4. Пацієнт зобов’язаний неухильно дотримуватися рекомендацій та вказівок медичного персоналу при отриманні медичних послуг у Центрі та надавати необхідну інформацію, яка забезпечуватиме належне та безпечне надання медичних послуг.
 5. Пацієнти та інші особи повинні дотримуватися норм етики та моралі при спілкуванні з персоналом Центру та не вчиняти суспільно-небезпечних та протиправних дій (бездіяльності) в стосунку до персоналу, інших пацієнтів та майна Центру, які заборонені чиним законодавством.
 6. Пацієнтам та іншим особам заборонено знаходитися в Центрі та його прилеглій території в стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп'яніння, вживати їжу, розпивати алкогольні напої та палити, приводити (приносити) в Центр тварин та птахів.
 7. Пацієнтам та іншим особам заборонено в Центрі та його прилеглій території здійснювати фото-, відео зйомку, звукозапис, проводити різного роду анкетування, опитування, розповсюджувати рекламні та інформаційні матеріали, крім випадків коли такі дії були санкціоновані керівництвом Центру.
 8. Пацієнт перед отриманням послуги повинен провести повний розрахунок (готівковий або безготівковий) за її надання відповідно до цін і тарифів, встановлених Центром, та зазначених в Прайс-листі, який знаходиться в доступному для споживача місці.

Права пацієнта

 1. Пацієнт має такі права:
  • на належний, якісний та безпечний рівень надання медичної допомоги;
  • отримувати необхідну інформацію про режим роботи Центру, послуги, їх вартість;
  • на позачергове обслуговування, якщо він належить до пільгової категорії громадян (інваліди, пенсіонери, ветерани, учасники бойових дій) за наявності відповідного посвідчення чи іншого документа, який дає право на пільги, а також діти-пацієнти віком до 5-ти років;
  • на забезпечення з боку Центру належних та безпечних умов перебування, зокрема для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
  • на забезпечення схоронності Центром відомостей, які становлять конфіденційну інформацію про пацієнта (медична таємниця, захист персональних даних);
  • на тактовне, відповідне нормам етики та деонтології, ставлення до своєї особистості з боку персоналу Центру;
  • подавати керівництву Центру усні та письмові заяви, скарги, клопотання, відгуки та пропозиції стосовно дій (бездіяльності) персоналу та отримувати на них обґрунтовану відповідь в установлені строки;
  • інші права, передбачені чиним законодавством України про захист прав споживачів, звернення громадян, про інформацію та іншими законодавчими актами.

Права та обов’язки центру

 1. Центр у своїй діяльності повинен дотримуватися вимог Конституції України, чинного законодавства України про охорону здоров’я, захист прав споживачів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практкики та інших законодавчих і нормативно-правових актів і забезпечувати повний комплекс заходів, спрямований на захист та дотримання прав пацієнтів Центру.
 2. У випадку недотримання пацієнтом цих Правил та вимог чинного законодавства, Центр має право відмовити пацієнту у наданні відповідних послуг та вживати допустимих та відповідних заходів для захисту та поновлення своїх прав та законних інтересів.
 3. Центр має право відмовити пацієнту у наданні послуг, коли такі послуги не передбачені специфікою діяльності Центру, а також у разі відсутності технічної (технологічної) можливості для їх надання.

Відповідальність

 1. Пацієнт і Центр у випадку порушення цих Правил, а також вимог чинного законодавства несе кримінальну, цивільно-правову та адміністративну відповідальність згідно норм чинного законодавства.

Заключні положення

 1. Дані Правила набувають чинності з моменту їх затвердження та погодження керівництвом Центру та підприємства і діють протягом усього строку діяльності Центру.
 2. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться та затверджуються керівництвом Центру і підприємства і викладаються у формі додатків або шляхом викладення Правил у новій редакції.

Завантажити скан-копію оригінального документу «Правила перебування пацієнтів в Діагностичному центрі "МеДіС"»


Порядок видачі результатів медичних обстежень на паперових носіях в Діагностичному центрі ПП «МеДіС»

 1. Цей Порядок видачі результатів медичних обстежень на паперових носіях в Діагностичному центрі ПП «МеДіС» (надалі – «Порядок») розроблено у відповідності до вимог ст.ст. 39, 391, 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст.ст. 5, 7, 8-10, 16 Закону України «Про захист персональних даних».
 2. Цей Порядок є обов’язковим для працівників Діагностичного центру ПП «МеДіС» (надалі – ДЦ «МеДіС»), а також поширюється на пацієнтів ДЦ «МеДіС», які звернулися за послугами в ДЦ «МеДіС» в частині їх прав і обов’язків.
 3. Результат медичного обстеження пацієнта на паперовому носії безпосередньо видається виключно тому пацієнту, персональні дані якого вказані у цьому результаті медичного обстеження, і який досяг повноліття (18 років).
 4. Результат медичного обстеження пацієнта на паперовому носії може бути виданий його законним представникам (батькам, опікунам, піклувальникам, представникам за довіреністю), повноваження яких підтверджені належним і чинним документом, передбаченим чинним законодавством (свідоцтво про народження, документи, видані органами опіки і піклування, довіреність).
 5. Для отримання результатів медичних обстежень на паперовому носії пацієнт зобов’язаний пред’явити працівнику ДЦ «МеДіС», а працівник ДЦ «МеДіС» має право витребувати у пацієнта і перевірити такі документи:
  1. рахунок-фактура (оформлюється при зверненні і оплаті пацієнтом за послуги);
  2. розрахунковий документ, що підтверджує оплату за послуги (чек, квитанція);
  3. документ, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, службове посвідчення, інший документ, що містить П.І.Б. і фото пацієнта та/або законного представника).*
 6. Для отримання результатів медичних обстежень пацієнта на паперовому носії законний представник, окрім документів, передбачених п. 4 цього Порядку, додатково зобов’язаний пред’явити працівнику ДЦ «МеДіС», а працівник ДЦ «МеДіС» має право витребувати і перевірити такі документи: ¬- оригінал документа (належним чином засвідчену копію), що підтверджує повноваження законного представника (свідоцтво про народження неповнолітнього пацієнта, документи, видані органами опіки і піклування, довіреність від пацієнта, де виписані повноваження щодо отримання персональних даних і даних про таємницю про стан здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.)
 7. За відсутності у пацієнта та/або його законного представника документів, передбачених п. 5, 6 цього Порядку, працівник ДЦ «МеДіС» не має права видавати результати медичних обстежень, а в разі порушення цих вимог несе відповідальність, встановлену законодавством.**

 8. * Працівник ДЦ «МеДіС» має право вимагати пред’явлення документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника, у випадку виникнення сумніву щодо відповідності (ідентичності) особи пацієнта, вказаного в результаті медичного обстеження і особою, яка бажає отримати цей результат. При зверненні за результатом медичного обстеження законного представника пацієнта, пред’явлення документа, що посвідчує особу такого законного представника є обов’язковим.

  ** Стаття 145 ККУ передбачає кримінальну відповідальність за умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки.

  Завантажити скан-копію оригінального документу «видачі результатів медичних обстежень на паперових носіях в Діагностичному центрі "МеДіС"»

Новини
Великодня зустріч з Президентом України

Зустріч Президента України Петра ПОРОШЕНКА з генеральним директором ДЦ "МеДіС" Андрієм ПЕТРУХОМ у Львові

Вітаємо з Великоднем!

Шановні пацієнти! Щиро вітаємо від усього дружнього колективу Діагностичного центру "МеДіС" зі Світлим Святом Великодня!!!

Великодня Паска для захисників України!

Боротьба триває і ми завжди готові долучитись та підтримати наших захисників і словом, і ділом. ДЕТАЛЬНІШЕ>>

Графік роботи на Великодні та травневі свята!
Шановні пацієнти! На Великодні та травневі свята мережа відділень ДЦ "МеДіС" працює за наступним графіком.
Великодня акція – «Діагностуємо діабет вчасно»!

Зважаючи на серйозну проблему поширення діабету лабораторія Діагностичного центру «МеДіС» пропонує у квітні всім бажаючим пройти безкоштовно первинну діагностику цукрового діабету. ДЕТАЛЬНІШЕ>>

Читати всі новини