Правила та умови

Правила перебування в Діагностичному центрі ПП "Медіс"

Загальні положення

 1. Дані Правила є локальним нормативно-правовим актом підприємства, яким встановлюється порядок перебування пацієнтів та інших осіб (далі – Пацієнти) в закладі охорони здоров’я підприємства - Діагностичному центрі ПП «МеДіС» (далі – Центр) та його структурних підрозділах.
 2. Дані Правила поширюються на усіх пацієнтів Центру, які звертаються за наданням медичних послуг та інших осіб, визначаючи їх права та обов’язки, передбачені чиним законодавством.
 3. Положення даних правил є обов’язковими для виконання медичним персоналом Центру в частині прав пацієнта.

Порядок роботи центру

 1. Центр надає послуги згідно графіку роботи затвердженого керівництвом, який розміщується на вивісці, котра розташовується на фасаді будівлі Центру (його структурного підрозділу), або в іншому, доступному для споживача місці;
 2. Графік роботи встановлює чіткі часові межі, в яких надаються відповідні послуги Центру (його структурного підрозділу).
 3. Зміни до графіку роботи вносяться відповідним наказом керівника підприємства за погодженням Головного лікаря Центру і підлягають обов’язковому оприлюдненню.

Обов’язки пацієнта

 1. Пацієнти, який звертаються за послугами в Центр, та інші особи зобов’язані дотримуватися вимог цих Правил та вимог, встановлених чиним законодавством.
 2. Пацієнт при зверненні за медичними послугами повинен дотримуватися особистої гігієни, зняти верхній одяг і розмістити його у спеціально призначеному для цього місці (вішах, шафа, тощо). Пацієнт та інші особи несуть самостійну відповідальність за схоронність особистих цінностей (грошей, документів, тощо) та повинні тримати їх при собі.
 3. Пацієнт зобов'язаний пройти обов’язкову реєстрацію в Реєстратурі Центру, яка передбачає заповнення форм первинної облікової медичної документації, на основі якої дані пацієнта вносяться до локальної електронної інформаційної мережі Центру.
 4. Пацієнт зобов’язаний неухильно дотримуватися рекомендацій та вказівок медичного персоналу при отриманні медичних послуг у Центрі та надавати необхідну інформацію, яка забезпечуватиме належне та безпечне надання медичних послуг.
 5. Пацієнти та інші особи повинні дотримуватися норм етики та моралі при спілкуванні з персоналом Центру та не вчиняти суспільно-небезпечних та протиправних дій (бездіяльності) в стосунку до персоналу, інших пацієнтів та майна Центру, які заборонені чиним законодавством.
 6. Пацієнтам та іншим особам заборонено знаходитися в Центрі та його прилеглій території в стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп'яніння, вживати їжу, розпивати алкогольні напої та палити, приводити (приносити) в Центр тварин та птахів.
 7. Пацієнтам та іншим особам заборонено в Центрі та його прилеглій території здійснювати фото-, відео зйомку, звукозапис, проводити різного роду анкетування, опитування, розповсюджувати рекламні та інформаційні матеріали, крім випадків коли такі дії були санкціоновані керівництвом Центру.
 8. Пацієнт перед отриманням послуги повинен провести повний розрахунок (готівковий або безготівковий) за її надання відповідно до цін і тарифів, встановлених Центром, та зазначених в Прайс-листі, який знаходиться в доступному для споживача місці.

Права пацієнта

 1. Пацієнт має такі права:
  • на належний, якісний та безпечний рівень надання медичної допомоги;
  • отримувати необхідну інформацію про режим роботи Центру, послуги, їх вартість;
  • на позачергове обслуговування, якщо він належить до пільгової категорії громадян (інваліди, пенсіонери, ветерани, учасники бойових дій) за наявності відповідного посвідчення чи іншого документа, який дає право на пільги, а також діти-пацієнти віком до 5-ти років;
  • на забезпечення з боку Центру належних та безпечних умов перебування, зокрема для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
  • на забезпечення схоронності Центром відомостей, які становлять конфіденційну інформацію про пацієнта (медична таємниця, захист персональних даних);
  • на тактовне, відповідне нормам етики та деонтології, ставлення до своєї особистості з боку персоналу Центру;
  • подавати керівництву Центру усні та письмові заяви, скарги, клопотання, відгуки та пропозиції стосовно дій (бездіяльності) персоналу та отримувати на них обґрунтовану відповідь в установлені строки;
  • інші права, передбачені чиним законодавством України про захист прав споживачів, звернення громадян, про інформацію та іншими законодавчими актами.

Права та обов’язки центру

 1. Центр у своїй діяльності повинен дотримуватися вимог Конституції України, чинного законодавства України про охорону здоров’я, захист прав споживачів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практкики та інших законодавчих і нормативно-правових актів і забезпечувати повний комплекс заходів, спрямований на захист та дотримання прав пацієнтів Центру.
 2. У випадку недотримання пацієнтом цих Правил та вимог чинного законодавства, Центр має право відмовити пацієнту у наданні відповідних послуг та вживати допустимих та відповідних заходів для захисту та поновлення своїх прав та законних інтересів.
 3. Центр має право відмовити пацієнту у наданні послуг, коли такі послуги не передбачені специфікою діяльності Центру, а також у разі відсутності технічної (технологічної) можливості для їх надання.

Відповідальність

 1. Пацієнт і Центр у випадку порушення цих Правил, а також вимог чинного законодавства несе кримінальну, цивільно-правову та адміністративну відповідальність згідно норм чинного законодавства.

Заключні положення

 1. Дані Правила набувають чинності з моменту їх затвердження та погодження керівництвом Центру та підприємства і діють протягом усього строку діяльності Центру.
 2. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться та затверджуються керівництвом Центру і підприємства і викладаються у формі додатків або шляхом викладення Правил у новій редакції.

Завантажити скан-копію оригінального документу «Правила перебування пацієнтів в Діагностичному центрі "МеДіС"»


Порядок видачі результатів медичних обстежень на паперових носіях в Діагностичному центрі ПП «МеДіС»

 1. Цей Порядок видачі результатів медичних обстежень на паперових носіях в Діагностичному центрі ПП «МеДіС» (надалі – «Порядок») розроблено у відповідності до вимог ст.ст. 39, 391, 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст.ст. 5, 7, 8-10, 16 Закону України «Про захист персональних даних».
 2. Цей Порядок є обов’язковим для працівників Діагностичного центру ПП «МеДіС» (надалі – ДЦ «МеДіС»), а також поширюється на пацієнтів ДЦ «МеДіС», які звернулися за послугами в ДЦ «МеДіС» в частині їх прав і обов’язків.
 3. Результат медичного обстеження пацієнта на паперовому носії безпосередньо видається виключно тому пацієнту, персональні дані якого вказані у цьому результаті медичного обстеження, і який досяг повноліття (18 років).
 4. Результат медичного обстеження пацієнта на паперовому носії може бути виданий його законним представникам (батькам, опікунам, піклувальникам, представникам за довіреністю), повноваження яких підтверджені належним і чинним документом, передбаченим чинним законодавством (свідоцтво про народження, документи, видані органами опіки і піклування, довіреність).
 5. Для отримання результатів медичних обстежень на паперовому носії пацієнт зобов’язаний пред’явити працівнику ДЦ «МеДіС», а працівник ДЦ «МеДіС» має право витребувати у пацієнта і перевірити такі документи:
  1. рахунок-фактура (оформлюється при зверненні і оплаті пацієнтом за послуги);
  2. розрахунковий документ, що підтверджує оплату за послуги (чек, квитанція);
  3. документ, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, службове посвідчення, інший документ, що містить П.І.Б. і фото пацієнта та/або законного представника).*
 6. Для отримання результатів медичних обстежень пацієнта на паперовому носії законний представник, окрім документів, передбачених п. 4 цього Порядку, додатково зобов’язаний пред’явити працівнику ДЦ «МеДіС», а працівник ДЦ «МеДіС» має право витребувати і перевірити такі документи: ¬- оригінал документа (належним чином засвідчену копію), що підтверджує повноваження законного представника (свідоцтво про народження неповнолітнього пацієнта, документи, видані органами опіки і піклування, довіреність від пацієнта, де виписані повноваження щодо отримання персональних даних і даних про таємницю про стан здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.)
 7. За відсутності у пацієнта та/або його законного представника документів, передбачених п. 5, 6 цього Порядку, працівник ДЦ «МеДіС» не має права видавати результати медичних обстежень, а в разі порушення цих вимог несе відповідальність, встановлену законодавством.**

 8. * Працівник ДЦ «МеДіС» має право вимагати пред’явлення документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника, у випадку виникнення сумніву щодо відповідності (ідентичності) особи пацієнта, вказаного в результаті медичного обстеження і особою, яка бажає отримати цей результат. При зверненні за результатом медичного обстеження законного представника пацієнта, пред’явлення документа, що посвідчує особу такого законного представника є обов’язковим.

  ** Стаття 145 ККУ передбачає кримінальну відповідальність за умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки.

  Завантажити скан-копію оригінального документу «видачі результатів медичних обстежень на паперових носіях в Діагностичному центрі "МеДіС"»


 

Угода користувача сервісу «Особистий кабінет»

Преамбула: Приватне Підприємство «МеДіС», що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи 30203135), місцезнаходження: 79058, м. Львів, вул. Куліша, 47/1а, Ліцензія на медичну практику АЕ № 571840 від 25.12.2014 року, в особі Генерального директора – А.В. Петруха, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цю Угоду користувача (надалі - «Угода») щодо використання сервісу – «Особистий кабінет» шляхом приєднання на нижчевикладених умовах:
 1. Терміни
  Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов – Угоди (Публічної оферти). Акцепт здійснюється шляхом оформлення відповідної он-лайн форми на Сайті підприємства і проставленням відмітки про прийняття умов Угоди.

  Аутентифікаційні дані – логін, пароль, індивідуальний код замовлення Користувача та код підтвердження, які використовуються Користувачем для доступу до Сервісу через мережу Інтернет і є унікальними (не повторюваними) для кожного Користувача.

  Користувач - фізична дієздатна особа (пацієнт), яка досягла 18-річного віку, або законний представник пацієнта (батьки, опікуни, піклувальники, представники за довіреністю), що отримав/ла послуги Підприємства та прийняла прийняв/ла усі умови цієї Угоди, а за необхідності має відповідні повноваження (в т.ч. як законний представник неповнолітніх дітей).

  Лікар – фахівець з вищою медичною освітою, сертифікатом лікаря-спеціаліста, посвідченням про присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії зі своєї спеціальності та іншими необхідними повноваженнями на провадження медичної практикищо відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, який, відповідно до умов законодавства є лікуючим лікарем Користувача, що прийняв умови цієї Угоди і зареєструвався на Сайті в Сервісі «Особистий кабінет лікаря». Лікар, на розсуд і за дозволом Користувача, може отримувати на розсуд Користувача доступ до результатів досліджень за допомогою сервісів Сайту.
  • Логін - ідентифікатор Користувача.
  • Пароль - цифрова комбінація, що фіксується Користувачем з використанням інструментарію Сервісу і призначається для верифікації особи Користувача при доступі до Сервісу.
  Сайт (далі – Сайт) – веб-сайт https://www.medis.com.ua, що належить приватному Приватному підприємству «МеДіС» (ПП«МеДіС») , (далі – підприємствоПідприємство).

  Сервіс «Особистий кабінет» (далі – Сервіс) – розміщений на Сайті онлайн сервіс https://www.medis.com.ua/get_results або https://www.medis.com.ua/terra2/login/ , що надається Підприємством для самостійного доступу Користувачу через мережу Інтернет до результатів медичних діагностичних лабораторних досліджень, що виконані Підприємством.

  Послуга – медичні лабораторні дослідження (аналізи) та інші супутні послуги, що надаються Підприємством.
 2. Предмет Угоди
  2.1 Предметом цієї Угоди користувача (далі - Угода) є надання Підприємством Користувачеві можливості скористатися Сервісом на веб-сайті https://www.medis.com.ua.
  2.2. Користування Сервісом можливе після прийняття Користувачем усіх умов цієї Угоди без будь-яких виключень чи застережень, що здійснюється при реєстрації на Сайті.
  2.3. Користування Сервісом для Користувача є безкоштовним, оскільки вартість користування Сервісом входить у вартість Послуг Підприємства.
 3. Права і обов’язки сторін Угоди
  3.1. Користувач, використовуючи Сервіс, має право:
  • Переглядати, роздруковувати і завантажувати на свій локальний комп’ютер, смартфон або інший пристрій для запису електронної інформації результати своїх досліджень (або досліджень особи, яку Користувач представляє відповідно до закону);
  • Надавати за власним бажанням і під свою особисту відповідальність доступ до результатів досліджень третім особам (зокрема, лікарям);
  • Отримувати інформацію про Сервіс у вигляді повідомлень Підприємства згідно з цією Угодою;
  • Інші права, передбачені цією Угодою і чинним законодавством України.
  3.2. Користувач здійснює реєстрацію на Сайті та доступ до Сервісу за допомогою Аутентифікаційних даних. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, наданих ним при реєстрації та використанні Сервісу, а також за їх своєчасне оновлення шляхом інформування Підприємства про зміни.
  3.3. Користувач зобов'язується самостійно вживати необхідних заходів щодо:
  • захисту інформації, яку Користувач отримує за допомогою Сервісу;
  • захисту Аутентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб;
  • інформаційної захищеності та безпеки свого комп'ютера та/або мобільного телефону.
  3.4. Користувач визнає, що будь-яке використання Сервісу за допомогою його Аутентифікаційних даних буде вважатися виконаним самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач повідомив Підприємство про несанкціонований доступ або підозри щодо несанкціонованого доступу до Сервісу і надав відповідну підтверджуючу інформацію (докази) такого несанкціонованого доступу не пізніше 30-ти календарних днів від дати коли він дізнався та/або повинен був дізнатися про факт несанкціонованого доступу.
  3.5. Користувач може відновити свої Аутентифікаційні дані, які були ним втрачені (забуті), якщо функціонал Сервісу дозволяє це здійснити, а в іншому випадку Аутентифікаційні дані Користувача можуть бути відновлені Підприємством за письмовою заявою Користувача.
  3.6. Користувач не має права вносити будь-які зміни до програмного забезпечення Сайту /Сервісу, здійснювати дії, що перешкоджають, порушують його функціонування, змінюють дизайн, оригінальну конфігурацію або зміст, використовувати його в інших цілях, ніж зазначені у цій Угоді та/або на Сайті.
  3.7. Підприємство має право:
  • призупиняти роботу Сервісу для проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру;
  • оновлювати зміст, функціональні можливості Сервісу, запроваджувати додаткові заходи безпеки в будь-який час на свій розсуд;
  • з метою організації працездатності Сайту /Сервісу залучати третіх осіб, що надають послуги з його розробки, супроводження згідно з договірними відносинами з Підприємством, що включають вимоги щодо дотримання ними конфіденційності та захисту персональних даних згідно з законодавством України;
  • розміщувати на Сайті і Сервісі інформаційно-рекламні матеріали;
  • направляти Користувачу повідомлення інформаційного та рекламного характеру через Сервіс, SMS-повідомлення, електронною поштою щодо актуальних пропозицій, послуг тощо;
  • блокувати доступ до Сервісу Користувачам, які порушують умови цієї Угоди.
 4. Персональні дані
  4.1. Обробка даних фізичних осіб, в тому числі результатів лабораторних досліджень, відомостей стосовно стану здоров’я (далі – персональні дані), здійснюється відповідно до законодавства України і згоди Користувача, наданої Користувачем при прийнятті положень цієї Угоди на Сайті.
  4.2. Реєструючись на Сайті, Користувач як суб’єкт персональних даних та/або законний представник суб’єкта персональних даних повністю приймає усі положення цієї Угоди щодо захисту персональних даних і цим надає згоду обробку персональних даних за умови дотримання їх захисту з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних», з метою надання Підприємством сервісів і послуг Користувачу, доступу до даних третім особам на розсуд Користувача, а також комунікацій з Користувачем (наприклад, інформування у повідомленнях в Сервісі, SMS-повідомленнях, електронною поштою щодо актуальних пропозицій, послуг тощо).
  4.3. Користувач санкціонує розміщення в Особистому кабінеті персональних даних (в тому числі результатів досліджень) Користувача та/або особи, законним представником якої він є.
  4.4. Користувач погоджується, що з метою кращого налаштування Сервісу Підприємство може опрацьовувати та використовувати узагальнену (не персоніфіковану) статистичну інформацію про використання користувачами Сервісу, що збирається з використанням в т.ч. куки-файлів, статистичних он-лайн сервісів тощо.
  4.5. Користувач не має права вимагати у Підприємства знищення, видалення, знеособлення своїх персональних даних з Сайту/Сервісу, якщо такі дані обробляються Підприємством відповідно до закону і не потребують надання згоди Користувача.
  4.6. Підприємство має право самостійно видалити, знищити, знеособити персональні дані Користувача по закінченні строків їх зберігання в базі даних, які встановлені законом та/або Підприємством.
  4.7. З метою надання Користувачеві Послуг, Підприємство має право передавати персональні дані такого Користувача третім особам (субпідрядникам), які залучаються Підприємством до надання Послуг.
 5. Конфіденційність
  5.1. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для захисту, збереження конфіденційності та цілісності даних Користувача. З цією метою на Сайті/Сервісі використовується програмне забезпечення надійних розробників, сучасні методи інформаційної безпеки, процедури контролю доступу, а також інші організаційно-технічні заходи.
  5.2. При наданні Користувачем доступу до персональних даних третім особам (лікарям), Користувач усвідомлює, що Підприємство не проводить перевірки таких третіх осіб, зокрема, лікарів щодо кваліфікації та повноважень. Підприємство не несе відповідальності за недотримання режиму конфіденційності такими третіми особами чи інші наслідки.
  5.3. Підприємство не несе відповідальності за збереження, конфіденційність даних Користувача у разі порушення Користувачем вимог безпеки, в т.ч. щодо збереження Аутентифікаційних даних.
 6. Інтелектуальна власність
  6.1. Сайт, його окремі компоненти, дизайн, зміст, будь-які тексти, зображення, програмний код, сервіси, логотипи, торговельні марки, найменування, інші об'єкти інтелектуальної власності, які розміщені на Сайті, належать Підприємству, права інтелектуальної власності охороняються законом. Використання зазначених об'єктів, їх відтворення, поширення, публікація, перетворення або будь-які інші подібні дії заборонені без письмового дозволу Підприємства.
  6.2. Ця Угода не надає ніяких прав чи ліцензій на використання будь-яких об’єктів інтелектуальної власності, усі права залишаються за Підприємством.
  6.3. Користувачі/інші особи можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення права інтелектуальної власності на об'єкти, розміщені на Сайті, в повідомленнях Сервісу, SMS-повідомленнях, електронних листах.
 7. Відповідальність
  7.1. Підприємство, інші особи, що брали участь у розробці, супроводженні Сайту і Сервісу, ні за яких обставин не несуть жодних зобов’язань та відповідальності за будь-які збитки, що можуть виникнути у зв’язку з користуванням або неможливістю користування Сайтом /Сервісом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
  7.2. У разі виникнення збоїв в телекомунікаційних чи енергетичних мережах, Підприємство не несе відповідальності за тимчасову недоступність Сервісу. 7.3. Користувач несе відповідальність у разі порушення ним цієї Угоди або законодавства України при використанні Сайту/Сервісу, що може завдати шкоди Підприємству чи будь-яким третім особам.
  7.4. Підприємство не несе відповідальності за функціонування посилань на зовнішні сайти, розміщених на Сайті. Такі сайти не контролюються Підприємством, а отже Підприємство не відповідає за їх дії, а також за будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті їх використання.
  7.5. Сайт не надає послуги по медичному консультуванню. Розміщена на Сайті/Сервісі інформація не може замінити консультацію у лікаря і не може бути використана для самостійної постановки діагнозу та самолікування. Підприємство не несе відповідальності за діагнози, встановлені самостійно або третіми особами на підставі інформації, що міститься на Сайті/Сервісі, призначене лікування та пов'язані з цим наслідки.
  7.6. З метою вирішення спірних питань у зв'язку з цією Угодою, Користувач насамперед звертається до Підприємства. Спори стосовно умов використання і доступу до Сервісу вирішуються згідно з законодавством України.
 8. Інші Умови
  8.1. Підприємство має право в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди без отримання згоди Користувача на такі зміни. Зміни до цієї Угоди набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті, якщо інший строк набрання чинності не визначений додатково. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди, Користувач має право відмовитися від використання Сервісу, а Підприємство має право заблокувати доступ Користувача до Сервісу.
  8.2. У всіх випадках, що не врегульовані положеннями цієї Угоди, застосовується законодавство України.
  8.3. У випадку визнання недійсною будь-якої частини цієї Угоди, інші її частини залишатимуться чинними.
  8.4. Ця Угода затверджена Наказом дирекції ПП «МеДіС» від 13.06.2019р. №46-ОД і набуває чинності від дати її публікації на Сайті Підприємства.

 

Інформація про обробку персональних даних пацієнтів

Шановні пацієнти!

Інформація про обробку персональних даних пацієнтівЗ повагою до своїх пацієнтів та букви закону Приватне підприємство «МеДіС» (далі — Підприємство) прагне забезпечувати усі ваші права та гарантії, у т. ч. щодо захисту ваших персональних даних. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон № 2297) та інших актів законодавства України, такі відомості про людину, як її національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальне становище, адреса, дата і місце народження, місце проживання та ін. належать до персональних даних і є об’єктами захисту.
У термінології Закону № 2297 Підприємство вважається володільцем персональних даних. Для виконання своїх обов’язків у сфері охорони здоров’я Підприємство як заклад охорони здоров’я обробляє персональні дані пацієнтів відповідно до закону (п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону № 2297) без отримання окремої письмової згоди на обробку персональних даних від пацієнта (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону № 2297).
Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, зберігання, знищення персональних даних тощо, у т. ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (ст. 2 Закону № 2297).

Мета обробки, склад і зміст персональних даних пацієнтів

Мета обробки Підприємством персональних даних пацієнтів — надання медичної допомоги пацієнтам та провадження Приватним підприємством «МЕДІС» господарської діяльності з медичної практики відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я, зокрема Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно правових актів, прийнятих на підставі і на виконання Конституції України та Основ законодавства України про охорону здоров’я.
Відповідно до визначеної мети обробки, нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, специфіки діяльності Підприємства, обробляються такі персональні дані пацієнтів:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • номер телефону, адреса електронної пошти;
 • відомості про стан здоров’я (результати лабораторних досліджень (аналізів), інструментальних досліджень, діагноз, фізичний стан організму, перелік і вид проведених медичних втручань та інші медичні дані, необхідні для надання медичних послуг пацієнту);

Обробка і захист персональних даних пацієнтів

Наше Підприємство вживає необхідних технічних і організаційних заходів щодо захисту персональних даних пацієнтів. Персональні дані обробляються в паперовій формі у відповідних картотеках та в електронній формі із застосуванням медичних інформаційних систем та web ресурсів з відповідним ступенем захисту інформації.
Обробка персональних даних пацієнтів провадиться виключно тими працівниками Підприємства, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також медичними працівниками та немедичним персоналом, на яких поширюється обов’язок зберігати лікарську таємницю.
Персональні дані пацієнтів, виключно у випадках передбачених законодавством, можуть передаватися в необхідних обсягах органам державної виконавчої влади, які наділені відповідними повноваженнями на отримання таких даних, передбаченими чинним законодавством.
Персональні дані пацієнтів можуть передаватися Підприємством третім особам (субпідрядникам) на підставі укладеного з такими особами договору, виключно з метою надання такими третіми особами послуг у сфері охорони здоров’я, та пов’язаних з ними послуг (надання інформації в т.ч. електронними засобами комунікації (sms, e-mail, тощо), рекламна і маркетингова інформація). Умовами договору між Підприємством і третьою особою, якій можуть передаватися персональні дані, передбачено суворий обов’язок такої третьої особи дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних, які такій особі передаються Підприємством. Спроможність третіх осіб щодо захисту персональних даних перевіряється Підприємством до укладення такого договору. У разі отримання запиту від третіх осіб на доступ до персональних даних пацієнта такий доступ надається за його згодою або згідно зі статтею 16 Закону № 2297.
Строки зберігання персональних даних визначаються згідно зі строками зберігання відповідних документів, визначених нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує державну політику у сфері охорони здоров’я (МОЗ України), або внутрішніми нормативними актами Підприємства, якщо відповідні строки зберігання не врегульовані чинним законодавством.

Права суб’єкта персональних даних (пацієнта) у сфері захисту персональних даних

Відповідно до статті 8 Закону № 2297:

  1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.
  2. Суб’єкт персональних даних має право:
   1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
   3. на доступ до своїх персональних даних;
   4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
   5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
   6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;
   9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
   10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
   12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
   13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Договір публічної оферти

Ознайомитись з умовами Договору публічної оферти (діє до 31.10.2021) можна за посиланням.
Ознайомитись з умовами нової редакції Договору публічної оферти (діє з 01.11.2021) можна за посиланням.


 

З повагою, Адміністрація Діагностичного центру ПП «МеДіС»